KHM005.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 63

นครวัด นครธม กัมพูชา

3 วัน 2 คืน  (รหัส:KHM005)  K

ชมความยิ่งใหญ่ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก  เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา”

อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ

เริ่มต้นที่

9,999 บาท