GRG017.jpg

เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 63

มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER 

SEASON 2020

7 วัน 4 คืน  (รหัส:GRG0017)  AC

เข้าชมโบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทคี วิหารจวารี  ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมนาริกาลา 

ชมอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 

สะพานแห่งสันติภาพ  เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี   ชมป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี   ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส  

เริ่มต้นที่

39,900 บาท

GRG003.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

จอร์เจีย HERE WE GO จอร์เจีย

6 วัน 3 คืน  (รหัส:GRG003)  A

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย  โบสถ์เกอร์เกตี้  ป้อมอันนานูรี  อ่างเก็บน้ำชินวารี

พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน  วิหารซีโอนี

กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา 

วิหารสเวติสโคเวลี  โบสถ์เมเคตี 

ถนนจานชาเดอนี่  

เริ่มต้นที่

35,900 บาท