RUS032.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 63

PRO RUSSIA ZAGORSK

5 วัน 3 คืน  (รหัส:RUS032)  V

ชมเมืองมอสโคว์  เข้าชมพระราชวังเครมลิน  ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET  ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์

ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์

เริ่มต้นที่

34,900 บาท