TWN054.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 63

ไต้หวัน ซุปตาร์ทะลุมาเลย อิอิ

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN054)  D

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้นที่

14,888 บาท

TWN046.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

TAIWAN FIRST STEP 

4 วัน 2 คืน  (รหัส:TWN046)  

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้นที่

9,777 บาท