TUR040.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

มหัศจรรย์ TURKEY บินตรงสู่

อิสตันบูล

8 วัน 5 คืน  (รหัส:TUR040)  AC

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ  ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”

เริ่มต้นที่

27,900 บาท